PRIVACY VERKLARING

Versie d.d. [12/02/2024]

Lees de versiegeschiedenis om te zien wat er recent werd gewijzigd.

Dit is de Privacy Verklaring van:

1.  De besloten vennootschap “BLICON SECURITY”, met zetel te Bosdreef 43, 2360 Oud-Turnhout, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0439.921.427 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE 0439.921.427;

2.  De besloten vennootschap VAREL, met zetel te Bosdreef 43, 2360 Oud-Turnhout, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0427.554.026 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE 0427.554.026;

Hierna gezamenlijk genoemd “Blicon-Varel Security” “wij” of “ons”.

Blicon-Varel Security hecht groot belang aan uw vertrouwen. Uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige Privacy Verklaring is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.blicon.be/ (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Blicon-Varel Security en haar klanten, prospecten, leveranciers en andere business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Blicon-Varel Security verzamelt, alsook over de wijze waarop Blicon-Varel Security deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Wij willen benadrukken dat wij te allen tijde trachten te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de EU Richtlijn 2002/58/EG van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie.

Het bezoeken van de Website, het beroep doen op de diensten van Blicon-Varel Security, het aankopen van producten/goederen van Blicon-Varel Security, het inschrijven op een nieuwsbrief, het richten van vragen, verzoeken en/of communicatie aan Blicon-Varel Security (al dan niet via het contactformulier op de Website) impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of een opt-in) van deze Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop Blicon-Varel Security uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring steeds te lezen in samenhang met onze Cookie Policy.

 

1.  Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

 

De verwerkingsverantwoordelijken van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben zijn:

1.    De besloten vennootschap “BLICON SECURITY”, met zetel te Bosdreef 43, 2360 Oud-Turnhout, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0439.921.427 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE 0439.921.427;

2.  De besloten vennootschap “VAREL”, met zetel te Bosdreef 43, 2360 Oud-Turnhout, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0427.554.026 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE 0427.554.026;

2.  De verwerkingsactiviteiten van Blicon-Varel Security

 

     I.         Algemeen

 

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (bijv. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events of voor het ontvangen van bepaalde goederen en/of diensten). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

In het geval dat het gerechtvaardigd belang van Blicon-Varel Security de rechtsgrond voor verwerking is zoals aangegeven in onderstaande tabellen, zal Blicon-Varel Security altijd:

  • de noodzaak van de verwerkingsactiviteit beoordelen in relatie tot het doel van de verwerking (evenredigheidstoets); en
  • beoordelen of u, de betrokkene, redelijkerwijs kon verwachten dat de specifieke verwerking zou plaatsvinden, zodat wij de mogelijke gevolgen van de verwerkingsactiviteit voor uw fundamentele rechten en vrijheden kunnen inschatten.

Blicon-Varel Security streeft er dan ook altijd naar om de impact op uw fundamentele rechten en vrijheden zo veel mogelijk te beperken. Wij kunnen u garanderen dat wij uw persoonsgegevens alleen op basis van een gerechtvaardigd belang zullen verwerken wanneer wij er absoluut zeker van zijn dat er een evenwicht kan worden gevonden tussen uw rechten en vrijheden en onze belangen. Indien geen evenwicht kan worden gegarandeerd, zal Blicon-Varel Security:

  • uw persoonsgegevens in die specifieke situatie (voor dat specifieke doel) niet langer verwerken; of
  • een beroep doen op een andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijv. toestemming).

   II.         Verwerkingsactiviteiten betreffende het gebruik van de Website

WIJZE VAN VERZAMELING

PERSOONS-
GEGEVENS

DOELEINDEN

RECHTSGROND

BEWAAR-TERMIJN

Invullen contact-formulier

Naam en voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, andere vrijwillig verstrekte persoonsgegevens

Beantwoorden van vragen

Expliciete toestemming

Zodra vraag werd behandeld en tot 1 jaar na ontvangst.

Cookies op de Website (voor meer informatie zie Cookie Policy)

IP-adres

Surfervaring en gebruik van de Website optimaliseren en personaliseren.

Expliciete toestemming (toestemming kan op elk moment worden ingetrokken voor niet-essentiële cookies)

Afhankelijk van type cookie. Sessie cookies worden onmiddellijk gewist na de browsersessie, andere cookies worden steeds gedurende een bepaalde, proportionele termijn geplaatst.

Blicon-Varel  Security verzamelt tevens automatisch anonieme informatie  betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Blicon-Varel  Security, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Blicon-Varel  Security toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

 III.         Overige verwerkingsactiviteiten van Blicon-Varel Security

WIJZE VAN VERZAMELING

PERSOONS-
GEGEVENS

DOELEINDEN

RECHTSGROND

BEWAAR-TERMIJN

Communicatie met (toekomstige) zakelijke partners

Naam, voornaam, emailadres, telefoonnummer van de contactpersoon en overige vrijwillige verstrekte persoonsgegevens.

Correspondentie via telefoon of email al dan niet om vragen te beantwoorden.

Uitvoering van de overeenkomst met Blicon-Varel Security of om op een vraag/verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst te beantwoorden

Zolang Blicon-Varel Security en de zakenpartner een zakelijke relatie hebben + 1 jaar na het beëindigen daarvan

1 jaar indien er geen relatie tot stand is gekomen

Communicatie met (toekomstige) klanten

Naam, voornaam, emailadres, adres, telefoonnummer van de contactpersoon en overige vrijwillige verstrekte persoonsgegevens.

Correspondentie via telefoon of email al dan niet om vragen te beantwoorden.

Uitvoering van de overeenkomst met Blicon-Varel Security of om op een vraag/verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst te beantwoorden

Zolang Blicon-Varel Security en de klant een zakelijke relatie hebben + 1 jaar na het beëindigen daarvan

1 jaar indien er geen klantenrelatie tot stand is gekomen

Facturatie

Naam, voornaam, emailadres, adres, en telefoonnummer van de contactpersoon

Facturatie

Uitvoering overeenkomst

7 jaar (=de wettelijke minimum bewaartermijn)

Camerabewaking

Beeldopnamen

Veiligheid van de onderneming

Veiligheid van de onderneming

30 dagen

Sollicitaties

Naam, voornaam, telefoon/gsm-nummer, postadres, emailadres, CV, motivatiebrief en overige vrijwillig verstrekte persoonsgegevens.

  

1 jaar

3.  Doorgifte aan derden

Blicon-Varel Security zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan onderaannemers, transport partners, payment providers,  externe IT-consultants, software/cloud providers, marketing partners, overheidsinstanties, en aan verbonden vennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Indien het noodzakelijk is dat Blicon-Varel Security in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring en de dataverwerkings- of overdrachtsovereenkomst die desgevallend met deze partij zal worden afgesloten.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Blicon-Varel Security uw persoonsgegevens openbaar maakt:

  • aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Blicon-Varel Security hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Blicon-Varel Security.

·       Wanneer Blicon-Varel Security of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die Blicon-Varel Security heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal Blicon-Varel Security uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkings- of overdrachtsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

4.  Grensoverschrijdende werking van persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel:

  • de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de Beslissing van de Europese Commissie van 4 juni 2021 (Decision 2021/915) of enige geamendeerde versie daarvan zal bevatten; ofwel
  • bindende bedrijfsvoorschriften bevatten. Zoals het geval is ingeval gebruik wordt gemaakt van de standaard contractuele clausules, dient de ontvanger van persoonsgegevens/verwerker van Blicon-Varel Security in het derde land, Blicon-Varel Security te garanderen dat een adequaat niveau van naleving van de privacy in het land van de derde partij is gewaarborgd; ofwel     
  • passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 

5.  Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Blicon-Varel Security uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacyverklaring onder titel 2.II. ‘De verwerkingsactiviteiten van Blicon-Varel Security’.

 

6.  Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

·       Recht op inzage van uw persoonsgegevens:

·       Het individu heeft steeds recht op toegang tot en inzage van de persoonsgegeven die door de onderneming worden verwerkt. Indien hij hierom verzoekt, zal de onderneming een kopie van deze persoonsgegevens verstrekken;

·       Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens: Het individu heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten;

·       Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten):

o   Blicon-Varel Security wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen;

·       Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
Het individu heeft het recht op beperking van gegevensverwerking indien:

o   Hij de juistheid van de gegevens betwist gedurende een periode die Blicon-Varel Security in staat stelt om de juistheid te controleren;

o   De verwerking onrechtmatig is en hij zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan;

o   Blicon-Varel Security de persoonsgegevens van het individu niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar deze wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

o   Hij bezwaar heeft gemaakt tegen een verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of dit bezwaar gegrond is.

·       Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

o   Het individu heeft het recht om de persoonsgegevens die door de onderneming zijn verwerkt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm, zodat hij deze kan opslaan voor persoonlijk (her)gebruik, of om deze persoonsgegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke. Dit recht geldt voor zover dit technisch mogelijk is voor de verwerkingsverantwoordelijke.

·       Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

o   Het individu heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking omwille van redenen die verband houden met zijn specifieke situatie. De verwerkingsverantwoordelijke staakt onmiddellijk de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van het individu of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met info@blicon.be (zie tevens contactgegevens onder titel 10).       

Indien er redelijke twijfel omtrent uw identiteit bestaat, heeft Blicon-Varel Security het recht om ter controle bijkomende identificatiegegevens op te vragen alvorens uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden. Van zodra beiden partijen tevreden zijn met het antwoord op uw vraag zal Blicon-Varel Security het bewijs vernietigen.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen, behalve wanneer de Blicon-Varel Security het verzoek als kennelijk ongegrond of buitensporig beschouwt (zoals o.m. het geval is bij een herhaaldelijk verzoek zonder redelijke tussenpozen).

7.  Beveiliging persoonsgegevens

Blicon-Varel Security verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Blicon-Varel Security zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren fysiek in haar kantoren, ofwel in de cloud bij een hosting partner met datacenters in de Europese Unie.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van Blicon-Varel Security, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, Blicon-Varel Security in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

 

8.  Update Privacyverklaring

Blicon-Varel Security is gerechtigd om deze Privacy Verklaring op enig moment te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Wij raden u aan om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Elke update en overeenkomstig het moment van wijziging zal worden toegelicht en weergegeven in de versiegeschiedenis van de Privacy Verklaring.

 

9.  Verwijzingen naar andere websites

Deze Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u naar een andere website of internetbron die, bewust of via cookies of andere technologieën, informatie over u zou kunnen verzamelen. Blicon-Varel Security draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

10.         Contacteer Blicon-Varel Security

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Blicon-Varel Security uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

·       Via e-mail: info@blicon.be

  • Via de post: Blicon-Varel Security, Everdongenlaan 7D1, 2300 Turnhout

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Blicon-Varel Security uw vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Blicon-Varel Security uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, heeft u het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Dit kan de toezichthoudende autoriteit zijn van (i) uw gewoonlijke verblijfplaats, (ii) uw werkplek of (iii) de locatie van de beweerde inbreuk op de Privacy Wetgeving.

De contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België
Tel.: +32 (0)2/ 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be

Neem contact met ons op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.